Furnizuesit
Duke pasur një përvojë të gjatë në ndërtimin e projekteve të energjisë së rinovueshme, EcoEnergia.gr dhe “ ECOENERGIA AL” shpk ka diferencuar veten nga hapësira globale, që një numër furnizuesish te materialeve,makinerive dhe paisjeve   me të cilën ajo punon, janë duke kryerë  marrëdhënie korrekte ndërmjet palëve, cilësia e tyre ka qënë në nivelin e kontraktuar sipas  kontratave të nënëshkruara.
              Me pergjegjësinë e parneritetit  si kriter themelor të vlerës së mirë, si dhe garancisë dhe të çmimeve konkurente në tregun rajonal dhe kombëtar ne Shqipëri,, EcoEnergia.gr dhe “ ECOENERGIA AL” shpk përzgjedh dhe punon me prodhuesit kryesorë në të gjitha produktet që përbëjnë një instalim fotovoltaike, import direkt nga      vendet e huaja të tilla si Gjermania, Amerika, Italia, Spanja, Austria, Kinë etj
          Drejtuesit EcoEnergia.gr dhe “ ECOENERGIA AL” shpk janë në kërkim të vazhdueshëm të teknologjive të reja dhe materialeve më të mira, monitorim permanent të  zhvillimeve të tregut të energjisë fotovoltaike, duke reklamuar  në ekspozita të cilat i përkushtojnë vëmëndje të madhe dhe më të njohur të gjeneratorëve produkteve  fotovoltaike .