18/02/2015
Σύσταση Ecoenergia Αλβανίας
Ο κ. Ιωάννης Τιτάκης  μαζί με τα στελέχη της Ecoenergia Αλβανίας κ. Fetah Paja και κ.Rako Paja.